آخرین اخبار مدارس


04 بهمنابتدایی پسرانه سما

15 آبانابتدایی پسرانه سما

15 آذرابتدایی پسرانه سما

13 آبانابتدایی پسرانه سما

16 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


ابتدایی پسرانه سما

حسين گلستانه

1388/05/26

ابتدایی پسرانه سما

اميررضا مرشدان تربتي

1386/05/23

ابتدایی پسرانه سما

مهدي يار حسن پور

1387/05/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه سالارابراهيمي

1382/05/29

ابتدایی پسرانه سما

علي اماني

1385/05/28

ابتدایی پسرانه سما

محمدرضا عوض

1384/05/29

ابتدایی پسرانه سما

فرزاد سيف شجاعي

1388/05/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه سادات

1382/05/28

ابتدایی پسرانه سما

ابوالفضل عباس زاده

1388/05/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فاضل شيباني

1381/05/28