آخرین اخبار مدارس


03 بهمنابتدایی پسرانه سما

03 بهمنابتدایی پسرانه سما

03 بهمنابتدایی پسرانه سما

17 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آذرابتدایی پسرانه سما

13 آذرابتدایی پسرانه سما

13 آذرابتدایی پسرانه سما

13 آذرابتدایی پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


ابتدایی پسرانه سما

محمدطاها جاويد

1387/01/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين عباسي

1383/01/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار مستاجر

1382/01/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل نوري

1382/01/28

ابتدایی پسرانه سما

اشكان حميدي

1386/01/29

ابتدایی پسرانه سما

محمدصادق رجبي

1385/01/26

ابتدایی پسرانه سما

رسول ميرزائي

1386/01/24

ابتدایی پسرانه سما

ايليا لطفي

1385/01/24