آخرین اخبار مدارس


04 بهمنابتدایی پسرانه سما

15 آبانابتدایی پسرانه سما

15 آذرابتدایی پسرانه سما

13 آبانابتدایی پسرانه سما

16 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


ابتدایی پسرانه سما

اميرحسين دهقاني

1388/04/03

ابتدایی پسرانه سما

ماهان جوادي

1387/04/07

ابتدایی پسرانه سما

پوريا مختاري

1384/04/03

ابتدایی پسرانه سما

سبحان قنبرپور

1387/04/04

ابتدایی پسرانه سما

يوسف آذرنگ

1388/04/07

ابتدایی پسرانه سما

اميرسام فريدوني

1386/04/03

ابتدایی پسرانه سما

محمد نيكوعقيده

1386/04/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نجفي زرمهري

1381/04/03

ابتدایی پسرانه سما

فرزاد زهتاب يزدي

1386/04/02

ابتدایی پسرانه سما

يونس اكبري

1387/04/05