آخرین اخبار مدارس


04 بهمنابتدایی پسرانه سما

15 آبانابتدایی پسرانه سما

15 آذرابتدایی پسرانه سما

13 آبانابتدایی پسرانه سما

16 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


ابتدایی پسرانه سما

پوريا ارن

1386/12/13

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مرتضي اعتماديان

1381/12/13

ابتدایی پسرانه سما

اميرعلي پرتوي

1385/12/15

ابتدایی پسرانه سما

اميد محمدي

1385/12/11

ابتدایی پسرانه سما

عرفان پورحسين اسفيوخي

1386/12/12

ابتدایی پسرانه سما

سجاد بوريان

1387/12/14

ابتدایی پسرانه سما

مصطفي لطفعلي زاده

1383/12/15

ابتدایی پسرانه سما

اميرحسين اسماعيل نژاد

1384/12/14

ابتدایی پسرانه سما

محمدامير نقيب پناه خليل آباد

1387/12/13