آخرین اخبار مدارس


15 آبانابتدایی پسرانه سما

15 آذرابتدایی پسرانه سما

13 آبانابتدایی پسرانه سما

16 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


ابتدایی پسرانه سما

محمداحسان شيرزادكنگ سفلي

1386/11/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حميدرضا جوادي

1380/11/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا يزدان

1380/11/08

ابتدایی پسرانه سما

سينا مشهدي

1383/11/04

ابتدایی پسرانه سما

اميد زنگنه

1388/11/06

ابتدایی پسرانه سما

ابوالفضل خسروي

1384/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حميدرضا گرمئي

1380/11/08

ابتدایی پسرانه سما

محمد اميري

1383/11/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهره احمدزاده

1381/11/03

ابتدایی پسرانه سما

حسام زراعت

1388/11/05