آخرین اخبار مدارس


28 آذرابتدایی پسرانه سما

10 آذرابتدایی پسرانه سما

10 آذرابتدایی پسرانه سما

24 آبانابتدایی پسرانه سما

20 آبانابتدایی پسرانه سما

20 آبانابتدایی پسرانه سما

10 آبانابتدایی پسرانه سما

02 آبانابتدایی دخترانه سما

02 آبانابتدایی دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


ابتدایی پسرانه سما

محمداحسان شيرزادكنگ سفلي

1386/11/01

ابتدایی دخترانه سما

اسما دري

1391/11/08

ابتدایی پسرانه سما

حسين سليماني كيا

1390/11/03

ابتدایی پسرانه سما

فرزاد محبي نصرآبادي

1389/11/05

ابتدایی پسرانه سما

حسام زراعت

1388/11/05