آخرین اخبار مدارس


04 بهمنابتدایی پسرانه سما

15 آبانابتدایی پسرانه سما

15 آذرابتدایی پسرانه سما

13 آبانابتدایی پسرانه سما

16 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


ابتدایی پسرانه سما

عماد عباسي شهري

1384/02/01

ابتدایی پسرانه سما

سيدمتين حسيني بنهنگي

1387/02/08

ابتدایی پسرانه سما

محمدسجاد رحماني اله آبادي

1384/02/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدپوريا علمدار

1383/02/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشيد محمدزاده

1381/02/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهتاب محمدزاده

1381/02/01