آخرین اخبار مدارس


03 بهمنابتدایی پسرانه سما

03 بهمنابتدایی پسرانه سما

03 بهمنابتدایی پسرانه سما

17 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آذرابتدایی پسرانه سما

13 آذرابتدایی پسرانه سما

13 آذرابتدایی پسرانه سما

13 آذرابتدایی پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


ابتدایی پسرانه سما

محمدمهران زنگنه بايگي

1386/11/29

ابتدایی پسرانه سما

فرهاد جباري

1385/11/23

ابتدایی پسرانه سما

اميرحسين مختاري فر

1385/11/25

ابتدایی پسرانه سما

ايليا هوشمند

1384/11/23

ابتدایی پسرانه سما

اميرمحمد سعيدي

1386/11/29

ابتدایی پسرانه سما

عارف يوسف زاده

1387/11/27

ابتدایی پسرانه سما

محمدامين فتوت صدر

1386/11/25

ابتدایی پسرانه سما

محمد محمدي قلعه ني

1388/11/29

ابتدایی پسرانه سما

اميرحسين گل محمديان

1385/11/29

ابتدایی پسرانه سما

ابوالفضل محمدپورفرزقي

1388/11/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا مرتاض

1381/11/29

ابتدایی پسرانه سما

حسين محمدي دوغشكي

1386/11/29

ابتدایی پسرانه سما

علي اصغر طاهري

1384/11/28

ابتدایی پسرانه سما

محمد دعواتي

1384/11/29