آخرین اخبار مدارس


01 آذرابتدایی پسرانه سما

01 آذرابتدایی پسرانه سما

01 آذرابتدایی پسرانه سما

01 آذرابتدایی پسرانه سما

01 آذرابتدایی پسرانه سما

01 آذرابتدایی پسرانه سما

22 مهرابتدایی پسرانه سما

15 مهرابتدایی پسرانه سما

05 مهرابتدایی پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


ابتدایی پسرانه سما

محمدمهدي يعقوبيان

1388/09/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه قاسم زاده كرماني

1381/09/08

ابتدایی پسرانه سما

ابوالفضل محمدي دوغشكي

1385/09/01

ابتدایی پسرانه سما

مهدي رئوفي مقدم

1387/09/04

ابتدایی پسرانه سما

عماد زنگنه

1384/09/04