آخرین اخبار مدارس


04 بهمنابتدایی پسرانه سما

15 آبانابتدایی پسرانه سما

15 آذرابتدایی پسرانه سما

13 آبانابتدایی پسرانه سما

16 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد بايزيدي

1381/05/07

ابتدایی پسرانه سما

سينا صفارشرق

1385/05/01

ابتدایی پسرانه سما

معين نواري

1387/05/08

ابتدایی پسرانه سما

اميد روح بخش

1387/05/01

ابتدایی پسرانه سما

حسين محمدي قلعه ني

1385/05/01

ابتدایی پسرانه سما

رامين حسين زاده

1385/05/08

ابتدایی پسرانه سما

سروش احمدي

1385/05/07

ابتدایی پسرانه سما

اميررضا فخاري بوري آبادي

1384/05/06

ابتدایی پسرانه سما

مهدي نورمحمدي

1389/05/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين پويان

1382/05/01

ابتدایی پسرانه سما

علي خزائي زوزني

1388/05/04

ابتدایی پسرانه سما

محمدنويد آزادي

1389/05/01