آخرین اخبار مدارس


20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 بهمنابتدایی پسرانه سما

03 بهمنابتدایی پسرانه سما

03 بهمنابتدایی پسرانه سما

17 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آذرابتدایی پسرانه سما

13 آذرابتدایی پسرانه سما

13 آذرابتدایی پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

ابتدایی پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


ابتدایی دخترانه سما

غزل حسین پور

مسابقه: مسابقات ریاضی پایا

رتبه: دوم

ابتدایی دخترانه سما

نرگس تقوی مقدم

مسابقه: مسابقات ریاضی پایا

رتبه: دوم

ابتدایی دخترانه سما

ستایش محمدیان

مسابقه: احکام

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه قاسم زاده

مسابقه: المپیاد ریاضی

رتبه: رتبه برتر

ابتدایی دخترانه سما

نیایش البرز

مسابقه: ورزش کاراته

رتبه: دوم

ابتدایی دخترانه سما

آلینا ذوقی

مسابقه: ورزش کاراته

رتبه: سوم

ابتدایی دخترانه سما

فاطمه ایل بیگی

مسابقه: احکام

رتبه: اول

ابتدایی دخترانه سما

سیده یگانه نقیبی

مسابقه: مسابقات قرآنی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه میرزنگوئی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: سوم

ابتدایی دخترانه سما

عارفه کامیاب فر

مسابقه: مسابقات ریاضی پایا

رتبه: دوم

ابتدایی دخترانه سما

مریم طهان

مسابقه: احکام

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه میرزنگوئی

مسابقه: المپیاد علوم تجربی

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


ابتدایی پسرانه سما

ماهان جوادي

1387/04/07

ابتدایی دخترانه سما

عسل گنجي

1390/04/05

ابتدایی دخترانه سما

تينا شيباني اصل

1387/04/08

ابتدایی پسرانه سما

اميرسام فريدوني

1386/04/03

ابتدایی پسرانه سما

يوسف آذرنگ

1388/04/07

ابتدایی پسرانه سما

محمد نيكوعقيده

1386/04/07

ابتدایی پسرانه سما

فرزاد زهتاب يزدي

1386/04/02

ابتدایی پسرانه سما

محمد زنگنه

1390/04/07

ابتدایی پسرانه سما

اميرحسين دهقاني

1388/04/03

ابتدایی پسرانه سما

پوريا مختاري

1384/04/03

ابتدایی دخترانه سما

اسما كازري

1390/04/04